REGULAMIN SZKOLEŃ REHA-POINT

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę REHA-POINT sp. z o. o. oraz warunki zawierania umów o świadczenie takich usług.
 2. Zamawiając usługę, kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami udziału oraz akceptuje wszystkie warunki regulaminu.
 • 2. Agenda pojęć.
 1. Regulaminem nazywa się niniejszy dokument.
 2. Firma oznacza przedsiębiorcę o nazwie REHA-POINT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzelców Karpackich 6c/10, 80-041 Gdańsk, NIP: 5833474718, REGON: 524942073, adres e–mail: szkolenia@reha-point.pl, tel.: 512602108.
 3. Szkolenie to każda usługa szkoleniowa świadczona przez Organizatora, prowadzona w formie spotkania edukacyjnego.
 4. Kupujący to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić/kupić udział osoby/osób delegowanej/nych do udziału w szkoleniu.
 5. Uczestnik to osoba fizyczna, która zgłosiła się dobrowolnie na szkolenie lub osoba, którą Kupujący wyznaczył do udziału w szkoleniu organizowanym przez Firmę, i która jest fizjoterapeutą (licencjat lub magister), studentem fizjoterapii, lekarzem, osteopatą lub technikiem masażystą (i może to wykazać dokumentem).
 6. Zgłoszenie to zakup przez Kupującego/Uczestnika szkolenia dostępnego w ofercie znajdującej się na stronie www.reha-point.pl/szkolenia lub informacja o chęci udziału w szkoleniu wysłana mailowo na adres: szkolenia@reha-point.pl. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Kupującego/Uczestnika do udziału w szkoleniu oraz do zapłaty za szkolenie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Zakupu szkolenia dokonuje się online bezpośrednio na stronie www.reha-point.pl/szkolenia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. Dostępne metody płatności to: blik, Alior raty, przelew internetowy oraz płatności kartą (Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro).
 8. Potwierdzenie udziału to informacja, która przesyłana jest drogą elektroniczną przez Firmę do Kupującego/Uczestnika, w odpowiedzi na zgłoszenie lub bezpośredni zakup. Przesłanie potwierdzenia udziału jest jednocześnie potwierdzeniem faktu otrzymania opłaty rezerwacyjnej (zwanej dalej opłatą) przez Firmę.
 9. Umowa o świadczenie usług to zbiór oświadczeń woli, składanych przez Firmę i Kupującego/Uczestnika, w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie, wyczerpujący istotne postanowienia tego rodzaju czynności prawnej. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się przesłanie Kupującemu/Uczestnikowi potwierdzenia udziału w szkoleniu.
 • 3. Zobowiązania Stron Umowy.
 1. Na rzecz Kupującego/Uczestnika, Firma zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w zakresie określonym w opisie szkolenia oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Firma zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem danego szkolenia, zamieszczonym na stronie www.reha-point.pl/szkolenia.
 3. Kupujący/Uczestnik zobowiązany jest przed bezpośrednim zakupem – zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować.
 4. Kupujący/Uczestnik winien przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4. Warunki zgłoszenia/Warunki udziału w szkoleniu.
 1. Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez bezpośredni zakup szkolenia dostępnego na stronie www.reha-point.pl/szkolenia lub drogą mailową: szkolenia@reha-point.pl.
 2. Podczas zakupu Kupujący/Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • rodzaj rozliczenia płatności (paragon/faktura)

a w przypadku chęci otrzymania faktury dodatkowo:

 • nazwa firmy
 • adres siedziby firmy
 • numer NIP
 1. W odpowiedzi na zgłoszenie mailowe Kupujący/Uczestnik otrzyma informację o sposobie płatności opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 % kosztu szkolenia.
 2. Kupujący/Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym przez Organizatora. Za uiszczenie opłaty w terminie, uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 3. Brak terminowej wpłaty spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia.
 4. W przypadku szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie data zaksięgowania płatności.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty, Kupujący/Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie udziału w szkoleniu. Informacja potwierdzająca wysyłana jest nie później niż 3 dni po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 7. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest spełnianie przez Uczestnika kryteriów podmiotowych, opisanych w §2 ust. 5, w szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do szkolenia lub wydalenie Uczestnika ze szkolenia już rozpoczętego, jeśli poweźmie wątpliwość co do spełniania przez Uczestnika tych kryteriów, a Uczestnik nie będzie legitymował się stosownym dokumentem, potwierdzającym okoliczność spełniania kryteriów podmiotowych, opisanych w §2 ust. 5. Niedopuszczenie Uczestnika lub wydalenie go ze szkolenia na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, odbędzie się bez obowiązku zwrotu kwoty za szkolenie.
 8. W szczególnym przypadku, jeśli zaistnieje konieczność wpisania numeru PESEL Kupującego/Uczestnika na dokumencie kierowanym przez Organizatora do urzędu, który udziela dofinansowania na szkolenie, Zamawiający/Uczestnik zobowiązuje się do udostępnienia swojego numeru PESEL Organizatorowi kursu.
 • 5. Warunki płatności.
 1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia (lub gotowość jego przeprowadzenia), Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie określone w opisie szkolenia, zwane dalej „ceną za szkolenie” lub „ceną”.
 2. Całkowita cena za szkolenie powinna być uiszczona najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy termin realizacji płatności określony jest w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym). Za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 3. Podstawą udziału Uczestnika w szkoleniu jest terminowe uregulowanie całej kwoty za dane szkolenie.
 4. Niedokonanie wpłaty za szkolenie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym kursie i uznane będzie za odstąpienie od umowy przez Kupującego/Uczestnika.
 5. Cena podana na stronie www.reha-point.pl/szkolenia jest ceną brutto. Oferta cenowa dla osób korzystających z dofinansowania w ramach KFS, ustalana jest indywidualnie z Organizatorem.
 6. Kupujący/Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia paragonu/faktury bez jego podpisu.
 7. Organizator zobowiązuje się do wystawienia paragonu/faktury z datą zaksięgowania płatności, a Zamawiający/Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie paragonu/faktury w formie elektronicznej (pdf).
 8. Cena za szkolenie obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, dyplom lub certyfikat ukończenia szkolenia, korzystanie z udostępnionego przez Organizatora mienia (np. specjalistycznego sprzętu lub kozetki) oraz przerwy kawowe.
 • 6. Pozostałe warunki.
 1. Szkolenia realizowane są wg opisu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora oraz na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu.
 2. Do obowiązku Organizatora należy zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty, prowadzącego szkolenie.
 3. Harmonogram szkoleń zawarty jest w tabeli zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych ze szkoleniem w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem kursu. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w obrębie tego samego miasta); godziny rozpoczęcia i/lub zakończenia kursu; instruktora prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: rodzaju i programu szkolenia; liczby godzin oraz ceny kursu. Poinformowanie Kupującego/Uczestnika o zmianach, o których mowa w zdaniu 1 i 2 niniejszego ustępu, nie może stanowić przyczyny rezygnacji ze szkolenia.
 5. Zamawiający/Uczestnik może odstąpić od umowy najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu, chyba że między Organizatorem a Kupującym/Uczestnikiem, zostanie zawarta odrębna umowa określająca inne terminy rezygnacji ze szkolenia. Informacja o rezygnacji winna zostać przesłana na adres e-mail: szkolenia@reha-point.pl. W przypadku prawidłowo wysłanej rezygnacji ze szkolenia, wpłacona kwota będzie podlegać zwrotowi.
 6. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu, spowoduje zatrzymanie opłaty przez Organizatora, chyba że Kupujący/Uczestnik wskaże inną osobę, która będzie uczestniczyć w szkoleniu w zamian. W takim przypadku wpłacone środki zostaną zaliczone na poczet ceny szkolenia należnej od Uczestnika zastępującego. Uczestnik wskazany przez osobę rezygnującą z kursu, zobligowany jest do zgłoszenia się mailowo: szkolenia@reha-point.pl.
 7. O wszelkich wydarzeniach nagłych, które mogą być przeszkodą w wzięciu udziału w kursie, Kupujący powinien bezzwłocznie poinformować Organizatora. W sytuacji, gdy choroba lub inne nagłe zdarzenie losowe (pojawiające się na mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu), uniemożliwiają Kupującemu stawienie się na szkoleniu, Organizator może wyrazić zgodę na przeniesienie wpłaty Kupującego na poczet innego dowolnego szkolenia.
 8. W przypadku małej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed datą jego rozpoczęcia. Informacja o odwołaniu szkolenia będzie traktowana jako oświadczenie Organizatora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. Organizator samodzielnie uznaje, czy daną liczbę uczestników uzna za zbyt małą. W sytuacji odwołania szkolenia, opłaty wniesione przez Kupującego/Uczestnika podlegają zwrotowi, chyba że Organizator wskaże inną datę kursu, która niezwłocznie zostanie zaakceptowana przez Kupującego/Uczestnika. W tym przypadku wpłaty zostaną przeksięgowane na poczet innego terminu szkolenia.
 9. W przypadku nagłych zdarzeń pojawiających się po stronie Organizatora (w szczególności takich jak np. choroba instruktora prowadzącego szkolenie), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie. W sytuacji odwołania szkolenia z powodu nagłych zdarzeń, których nie dało się uniknąć, czy im zapobiec, Organizator zobowiązuje się zwrócić wpłacone środki Kupującemu/Uczestnikowi, chyba że wraz z poinformowaniem o odwołaniu szkolenia, poda inny termin kursu a Kupujący/Uczestnik niezwłocznie zdecyduje o swoim uczestnictwie w kursie. W takim przypadku wszystkie wpłaty zostaną przeksięgowane na poczet nowego szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia będzie traktowana jako oświadczenie Organizatora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 10. O zmianach dotyczących szkolenia, Organizator będzie informował Kupującego /Uczestnika, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przy zgłoszeniu adres mailowy lub telefonicznie.
 11. Na każde wezwanie Organizatora, Uczestnik jest zobowiązany okazaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów podmiotowych, opisanych w §2 ust. 5, pod rygorem skutków z niniejszego Regulaminu (w szczególności tych określonych w §4 ust. 9).
 12. Oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia powinno zostać złożone w formie elektronicznej, najlepiej drogą mailową: szkolenia@reha-point.pl, gdyż taka forma umożliwia wykazanie złożenia oświadczenia oraz pozwala na prawidłowe obliczenie terminów do zwrotów wzajemnych świadczeń. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać: informację o osobie składającej to oświadczenie, dane Uczestnika szkolenia (jeśli osobą składającą takie oświadczenie jest inny podmiot, aniżeli Uczestnik szkolenia), datę i miejsce kursu a także nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu opłaty rezerwacyjnej (jeśli podlega zwrotowi).
 13. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia, pod warunkiem udziału w kursie – w systemie stacjonarnym – na poziomie nie mniejszym, niż 80%. W przypadku kursów modułowych (lub szkoleń podzielonych na zjazdy), minimum 80% obecności, dotyczy każdego modułu szkolenia z osobna (każdego zjazdu).
 • 7. Własność/prawa autorskie/ochrona danych osobowych/oświadczenia inne.
 1. Wszystkie materiały edukacyjne przekazane przez Organizatora Uczestnikom szkolenia, stanowią własność Organizatora i chronione są prawem autorskim, z zastrzeżeniem ust. 11.
 2. W przypadku, gdyby Organizator nie był właścicielem materiałów edukacyjnych przekazanych Uczestnikom, Organizator oświadcza, że będzie posiadał tytuł prawny do posługiwania się owymi materiałami (np. licencja), a stosowna wzmianka o podstawie prawnej dysponowania nimi, będzie umieszczona na każdym egzemplarzu przekazanych materiałów szkoleniowych
 3. Organizator zezwala na korzystanie z materiałów wyłącznie w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów oraz wskazaniem ich autora. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów przekazanych Uczestnikom szkolenia.
 4. Wykorzystanie materiałów (o których mowa powyżej) na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 5. Zamawiający/Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, a Organizator zobowiązuje się chronić przekazane dane osobowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Organizator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych należących do Zamawiających/Uczestników podmiotom trzecim, chyba, że jest to podmiot świadczący usługi na rzecz Organizatora, a Organizator zobowiązał ten podmiot do zapewnienia ochrony przekazanych danych i przekazanie tych danych jest niezbędne do pełnego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego/uczestnika (np. wystawienie certyfikatu). Z zastrzeżeniem zd.1, wszelkie dane osobowe podane przez Kupującego/Uczestnika (m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e- mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy stronami oraz do wykonania umowy. Przy zawarciu umowy o świadczenie usług szkoleniowych, Uczestnik zostanie poinformowany o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz o innych uprawnieniach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. Organizator oświadcza, że dokument p.t. „Polityka bezpieczeństwa” jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
 6. Uczestniczki – kobiety będące w ciąży, winny informować o swoim stanie najpóźniej 30 dni przed szkoleniem, o ile fakt ten może mieć wpływ na sposób uczestniczenia w kursie. Rezygnacja takiej Uczestniczki z jakiejkolwiek formy szkolenia (np. z igłowania, czy wykonywania określonych ćwiczeń, które mogłyby być niewskazane w jej stanie), nie upoważnia kobiety do żądania zwrotu kosztów szkolenia. Niepoinformowanie Organizatora o fakcie bycia w ciąży, wyłącza jego odpowiedzialność za jakikolwiek rozstrój zdrowia, wywołany uczestnictwem w kursie. Nieprzedłożenie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o braku przeciwskazań co do odbycia kursu, oznacza że Uczestniczka bierze udział w szkoleniu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Organizator oświadcza, a Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości, że kozetki udostępnione przez Organizatora do używania podczas szkolenia, stanowią własność Organizatora. Organizator oświadcza również, że są one sprawne i nadają się do użytku, zgodnie z przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad prawidłowej obsługi kozetek, w szczególności zobowiązany jest dokonać jej regulacji dla swoich potrzeb, sprawdzenia wszystkich mocowań i śrub jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora (lub jego przedstawiciela na szkoleniu), jeśli kozetka jest uszkodzona, w stanie niekompletnym lub jeśli istnieje trudność z jej odpowiednim wyregulowaniem. Uczestnik odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia kozetki, które powstały z jego winy.
 8. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody przez siebie spowodowane, tak w mieniu Organizatora, jak i w mieniu osób trzecich, w szczególności – za uszkodzenie, zniszczenie, jak również utratę elementów wyposażenia sal, czy innego mienia materialnego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług szkoleniowych ze skutkiem natychmiastowym, w tym do wydalenia Uczestnika ze szkolenia, w przypadkach: rażącego naruszania postanowień regulaminu, naruszenia norm społecznych, obyczajowych, ogólnie przyjętych norm współżycia a w szczególności, jeśli osoba uczestnicząca w kursie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Zawierając umowę z Organizatorem, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie go badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Odmowa poddania się takiemu badaniu skutkuje uznaniem, że Uczestnik naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. W takiej sytuacji Organizator zachowuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do wydalenia Uczestnika ze szkolenia. Przy tym Organizator zachowuje prawo do zatrzymania zapłaty za szkolenie.
 • 8. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Zamawiający/uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailem. Dane korespondencyjne wskazane są w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Kupującego/Uczestnika, adres zamieszkania/siedziby Kupującego/Uczestnika, przedmiot reklamacji (rodzaj szkolenia, data), uzasadnienie merytoryczne reklamacji, oczekiwania Kupującego/Uczestnika wobec Organizatora.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi. W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych okoliczności, albo przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Organizator poinformuje Kupującego/Uczestnika. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji będzie wysłana w takiej formie, w jakiej nastąpiło jej złożenie, przy czym za datę rozpatrzenia reklamacji będzie uznawana data wysłania informacji Kupującemu/Uczestnikowi.
 5. Reklamacja będzie pozostawiona bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie wniesiona po terminie.
 • 9. Zmiany regulaminu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu. Informacja o zmianach w regulaminie, każdorazowo pojawi się na stronie www.reha-point.pl/szkolenia.
 2. Kupującego/Uczestnika obowiązuje Regulamin o treści aktualnej na dzień wysłania przez Organizatora potwierdzenia udziału w szkoleniu.
 • 10. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.reha-point.pl/szkolenia i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Wszelkie spory, strony zobowiązują się rozstrzygnąć drogą porozumienia. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.